Home » 2012 » January » 21 » Birth Day of jahin on 17 march
10:26 PM
Birth Day of jahin on 17 march

Birth Day of jahin on 17 march


ZvwiL t 17 gvP© 2010
w`bUvi Rb¨ mvivUv eQi A‡c¶vq _vwK| †Kb _vwK Kvi Rb¨ _vwK †mUv Avgvi cwiwPZ cÖvq mevB Rv‡b| w`bwU Avgvi  me‡P‡q wcÖq w`b¸wji g‡a¨ Ab¨Zg| GB w`‡b Z‡e AvR †_‡K 13 eQi Av‡M 1997 mv‡j GKRb gvby‡li Rb¥ n‡qwQj| †mB gvbylwUi R‡b¥i mgq Avwg Zvi Av‡k cv‡k wQjvg bv GgbwK G‡K G‡K Zvi Rxeb †_‡K hLb 9 wU eQi †cwi‡q †M‡Q ZLbI Zvi cv‡k wQjvg bv| A‡bK w`b ci Zvi mv‡_ cÖ_g Avgvi †`Lv n‡qwQj| †mB †_‡K †m Avgvi wcÖq| †m Avgvi me‡P‡q wcÖq gvbyl‡`i g‡a¨ Ab¨Zg| AvR Zvi Rb¥ w`b| GMvi Zg Rb¥ w`‡b iv‡Z wVK 12 Uvi mg‡q evev gv fvB †evb mevi Av‡M Avwg Zv‡K ï‡f”Qv Rvwb‡qwQjvg Avi AvR m¤ú~Y© wfbœ GKUv †cÖ¶vcU| Avwg AvKzwj weKzjx KiwQ Zv‡K ï‡f”Qv Rvbv‡bvi Rb¨ A_P †m Avgvi aiv †Qvqvi evB‡i| Zv‡K Avwg fvjevwm Avgvi †P‡q †ewk| †mB gvbylwUi Rb¥ w`‡b A‡bK mva K‡iI ej‡Z cvwiwb †Zvgvi Rb¥ w`b evi evi wd‡i AvmyK Avb›` wb‡q| hLb wjLwQ ZLb ivZ A‡bK| nq‡Zv Pvwiw`‡K †KD †R‡M †bB Avi Avwg Kw¤úDUv‡ii wK †evW© †P‡c †P‡c wj‡L hvw”Q Avgvi g‡bi bv ejv K_v| Ggb GKUv w`b wQj hLb Avgvi g‡bi K_v¸‡jv Zv‡K Avwg ej‡Z cviZvg| ZLb Avwg wQjvg Zvi Aš—‡ii g‡a¨ Avi AvR Avwg A‡bK `~‡i nq‡Zv ev †m Avgvi bvgwUI G‡Zv w`‡b fy‡j †M‡Q| ZviciI Avwg Zv‡K fvjevwm Ges wek¦vm Kwi Avevi †Kvb GKw`b Avwg Zvi Aš—‡ii g‡a¨ cÖ‡ek Ki‡Z cvi‡ev| AvR †_‡K A‡bK A‡bK w`b c‡i Zvi mv‡_ Avevi Avgvi hw` †`Lv nq †m wbðB Avgvi w`K †_‡K Zvi my›`i gyLUv wdwi‡q †b‡ebv| GB †jLvUv †Kvb w`b hw` †m c‡o Z‡e eyS‡e wbðB †h Zv‡K GKRb A‡bK A‡bK fvjev‡m | Rxe‡bi cÖ_g w`b †_‡K ïi" K‡i hLb Zvi mv‡_ Avgvi cwiPq n‡jv ZLb †_‡K m¤ú©KUv †f‡O hvevi AvM ch©š— Avgvi Rvbv g‡Z Avwg Zv‡K †Kvb w`b Ggb †Kvb K_v ewjwb Ggb †Kvb AvPiY Zvi mv‡_ Kwiwb hv Zv‡K Kó w`‡q‡Q| Avwg Zv‡K †Kej fvjevwm Avi fvjevwm| †Kvb GKUv S‡o nq‡Zv Zv‡K Avwg nvwi‡q †d‡jwQ ZvB e‡j Avwg Zvi Dci Awfgvb Kwiwb KL‡bv fvwewb †m †bB| mvivUv¶Y Avwg Zv‡K Avgvi  cv‡k Qvqvi g‡Zv Ly‡R cvB| wcÖq gvbyl GB K_v¸wj Avwg †Zvgv‡K wjLwQ †Kej †Zvgv‡K| Zzwg e‡jwQ‡j †h ‡Zvgvi wcÖq 9250 msL¨vwU †hb Avwg AvRxeb e¨envi Kwi| Avwg eÜz †Zvgvi K_v fy‡j hvBwb|  Avwg GKwU w`‡bi R‡b¨I ‡Zvgvi †mB wcÖq msL¨vwU‡K fy‡j _vwKwb| Avwg wb‡R Ges Avgvi cwiwPZ mevB‡KB †Zvgvi GB wcÖq msL¨vUwi mv‡_ cwiwPZ K‡i Zz‡jwQ| mevB Kg †ewk GB ms¨LvUv wb‡q NvUvNvwU K‡i Avi cÖkœ K‡i †Kgb K‡i GB msL¨vUv Avm‡jv Avwg wKQzB ewjbv| ivZ GLb 12.45 †cwi‡q †M‡Q Avi †Zvgvi Rb¥ w`bUvI GLb MZ n‡q 18 gvP© G‡m †M‡Q wKš‘ wb©Nyg GB Avwg wj‡LP‡jwQ †Zvgvi K_v| Zzwg hLb cÖv_wgK cix¶vi Avmi †cwi‡q hv‡e Avwg ZLb †Zvgv‡K †`Lv †`e B‡”Q K‡iB †Zvgvi mvg‡b Avm‡ev †`L‡ev Zzwg Avgv‡K fyj ey‡S `~‡i m‡i _vK wKbv | hw` m‡i hvI Z‡e Avgvi mg¯— wek¦vm †f‡O hv‡e eyS‡ev Avwg wg‡QB gwiwPKvi wcQ‡b Qz‡UwQ| †m Avgvq KL‡bv fvjevm‡Zvbv| Kvib Avwg wek¦vm Kwi fvjevmv †Kvb Vyb‡Kv welq bq †h GKUz AvNv‡ZB Zv †f‡O hv‡e| †hgbwU fv‡Owb Avgvi c¶ †_‡K AvR A‡bK eQi †cwi‡q wM‡qI| GB †jLvwU †Zvgvi nv‡Z K‡e KLb †cŠQv‡e Zv Avwg Rvwbbv | nq‡Zv hLb †cŠQv‡e ZLb Pvwiw`‡K A‡bK wKQz e`‡j †M‡Q| ZzwgI A‡bKUv eo n‡q †MQ| Avwg †Zvgvi †mB mgqUv‡K eq‡mi †d&ª‡g‡e‡a †i‡LwQ Avgvi g‡bi †`qv‡j| Avgvi gbUv †Kvb w`b e„× n‡ebv Avi AvwgI †Zvgv‡K †Kvb w`b fy‡j hvebv| Avevi hLb †Zvgvi mv‡_ Avgvi †`Lv n‡e ZLb hw` Zzwg gyL wdwi‡q bvI ZeyI †Zvgv‡K Avwg fy‡j hve bv| fvjevmvi gvbyl‡K wK KL‡bv †KD fy‡j †h‡Z cv‡i? bvBev njvg Avwg †Zvgvi wcÖq Zzwg †h Avgvi wcÖq †mUvBev Kg wK‡m| †Zvgvi Ggb Rb¥ w`b evi evi wd‡i AvmyK GB Kvgbv Kwi evi evi| †mB Avb›` Nb gyn~©Z Avevi †Kvb GKw`b Avgv‡`i Rxe‡b wd‡i Avm‡e †mB cÖZ¨vkvq Avwg Abš— Kvj e‡m _vK‡ev Zzwg eÜz wd‡i G‡mv| ïf Rb¥ w`b Rvwnb †Zvgvi Rb¨ A‡bK A‡bK fvjevmv| †Zvgvi 13 Zg Rb¥ w`b ïf †nvK|
Qwei gvbyl †m Qwe n‡q _vK /AvRb¥ Kvj Zv‡K fvj‡e‡m hve †h
Avcbvi g‡Zv K‡i Kv‡Q Uvwb/bv †R‡b AMP‡i _vK ‡m|
GB fvjevmvUzKz Zvi Z‡i †i‡LwQ
Zv‡K Avwg GB †Pv‡L Ac‡jvK †`‡LwQ|
mvivgyL nvwm gvLv eÜz eÜz fvB meB †h
fvjevmv w`‡q †j‡L †Zvgv wb‡q Kwe †h|
(17 gvP© 2010 †k‡l iv‡Z 12.57)
Category: Computer | Views: 488 | Added by: zazafee | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: