Home » 2010 » December » 23 » In 1993 when i was only 5 years aged kid
11:47 PM
In 1993 when i was only 5 years aged kid

1993

Avwg wb‡Ri g‡b †Póv K‡iwQ GKUz AvaywbK n‡Z wKš‘ cvwiwb Avgvi cvwicvwk¦©K cwi‡e‡ki Kvi‡b| dvwng‡K hLb †`wL w_ª-‡KvqvU©vi c¨v›U c‡i Avgvi mvg‡b w`‡q †n‡U †eov‡”Q Avgvi ZLb A‡bK fvj jv‡M Avevi A‡bK Lvivc jv‡M| Avwg †Kvb w`b w_ª‡KvqvU©vi c¨v›U ci‡Z cvwiwb| nq‡Zv †m mgq Gi cÖPjb wQjbv A_ev cÖPjb _vK‡jI Avgv‡`i gZ MÖv‡gi †Q‡j †g‡q‡`i Kv‡Q †mUv AcwiwPZB wQj| Avwg ZvB AvaywbK n‡Z cvwiwb| Avgvi gbUv ZvB GLb hZUzKz weKwkZ n‡q‡Q hw` Avwg dvwng ev mvwdb‡`i gZ wKsev wcÖZg‡`i gZ cwiev‡i wKsev mg‡q _vKZvg Zvn‡j Avgvi †gav Avgvi gbb Ges Avgvi wb‡Ri Avcb mËv Av‡iv weKwkZ nZ| Avgv‡K GLb A‡b‡KB cQ›` K‡ibv †Kej Avgvi AvPvi AvPiY K_v ejvi aib Ges Pvj Pjb †`‡L| A_P Zviv wKš‘ Avgvi AZxZ BwZnvm Avgvi evj¨Kvj m¤ú©‡K Rv‡bbv| hw` Rvb‡Zv Zvn‡j nq‡Zv GgbwU n‡Zvbv| AvaywbKZvi †Kvb †QvqvB Avwg cvBwb †mB eq‡m hLb wcÖZgiv fvj fvj †cvlvK c‡i Ny‡i †eovq | b›`‡b hvq ,d¨v›Uvmx wKsW‡g hvq| ivwR‡ei K_vB ewj | ivwRe Kzwóqv wRjv ¯‹z‡j Gevi K¬vm †U‡b c‡o| I hLb K¬vm w_ª‡Z co‡Zv ZLb evsjv‡`‡k cÖ_g †gvevBj †dvb Pvjy nq| ZLb †_‡KB Ii wb‡Ri GKUv †dvb Av‡Q| Ii evev BwÄwbqvi Ges Ab¨iKg AvwfRv‡Z¨i g‡a¨ Iiv ‡e‡o D‡V‡Q| Avi Avwg †dvb e¨envi wKsev †dvb e‡j †h GKUv K_v ejvi hš¿ Av‡Q †mUvB †R‡bwQ 2003 mv‡j Avgvi eqm hLb 18 eQi| Avwg KZUv wcwQ‡q wQjvg GLb †mUv fve‡j Avgvi A‡bK Lvivc jv‡M| wgdiv wb‡RI GB welqwU wPš—v Ki‡j Kzwj‡q DV‡Z cvi‡ebv †h Zvi GB cuPv fvBqvUv KxiKg cwi‡ek †_‡K D‡V G‡m Zv‡`i g‡Zv AvaywbKZvi †Qvqvq †e‡o IVv †Q‡j †g‡q‡`i mv‡_ wgk‡Q|

Views: 551 | Added by: zazafee | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: