Home » 2011 » February » 10
LÉ¡XV
LmSpj
§ql
7j ®nËZ£a
i¢aÑ fl£r¡-2011 Hl ¢m¢Ma fl£r¡l gm¡gm
Na 21 S¡e¤u¡¢l 2011 a¡¢lM
Ae¤¢ùa LÉ¡XV
LmSpj
§ql
2011 pel
7j ®nÊZ£a
i¢aÑl
¢m¢Ma fl£r¡u LªaL¡kÑ R¡oe/R¡oe£cl
CeX„
eðl, ®j±¢ML J ü¡ÙÛÉ fl£r¡l pjup§Q£ fÊL¡¢na qm¡
z
¢m¢Ma fl£r¡u Eš£ZÑ R¡oe/R¡oe£cl
¢ejÈh¢ZÑa a¡¢lM J pju Ae¤k¡u£ ®j±¢ML J ü¡ÙÛÉ fl£r¡l SeÉ
fÊhnfoepq
Y¡L¡ ®pe¡¢eh¡pÙÛ he¡e£-Qu¡
ljÉ¡e h¡s£ pwmNÀ ""20 h£l'' (pj¤eÀa ¢hn)'H (Hj¢f
®QLf¡
ø qa
200 NS f¢ÕQj)
Ef¢ÙÛa b¡La
qhz
j¤¢š²k¡
Ü¡ ®L¡V¡u A¡hceL
ªa fÊ¡bÑ£cl
jdÉ
¢m¢Ma fl£r¡u LªaL¡kÑ R¡oe/R¡oe£cl
®j±¢ML fl£r¡l pjup§Q£ Ae¤k¡u£ ¢fa¡/j¡a¡/A¢ii¡hL a¡cl
j¤¢š²k¤Ü
AwnNÊqel
j§m pecfoe, AeÉ¡eÉ e¢bfoe Hhw S¡a£u f¢lQufoel
j§m L¢fpq Ef¢ÙÛa b¡La
Ae¤l ... Read more »
Views: 1042 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (2)

Views: 5583 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 847 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 1865 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 600 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (1)

Views: 594 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 630 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 579 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 745 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 509 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 677 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 609 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 1978 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)

Views: 736 | Added by: zazafee | Date: 2011-02-10 | Comments (0)